Wijzijnéén

UWV Arbeidsmarktinformatie

UWV Werkbedrijf wil actuele en brede regionale en sectorale arbeidsmarktinformatie leveren. Hiervoor is een nieuwe productlijn voor de verschillende interne en externe klantgroepen ontwikkeld. Het basispakket van informatieproducten helpt UWV (Werkbedrijf), gemeenten,  ondernemers en onderwijs bij het (door)ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid.

Hierbij zijn niet alleen gegevens van UWV (Werkbedrijf) maar juist ook die van andere externe informatiebronnen geïntegreerd en toegepast. Daarvoor is samengewerkt met veel externe partijen (zoals ministeries, kenniscentra, webspider-ontwikkelaar). Als projectleider waren wij verantwoordelijk voor het initiëren, aansturen en realiseren van alle deelprojecten.

BKWI

BKWI bevordert de samenwerking tussen overheidsorganisaties door het op een snelle, makkelijke en veilige manier delen van gegevens. Primair werkt BKWI voor UWV, SVB en gemeenten maar waar mogelijk ook voor andere overheidsorganisaties.

BKWI zocht voor de afdeling Ketenontwikkeling een interim-manager, om een verandering in de aansturing en werkwijze van de afdeling aan te brengen. BKWI heeft ons gevraagd, nadat we eerder succesvol de rol van plaatsvervangend programmamanager Digitaal Klant Dossier hebben ingevuld. Later hebben wij ook, in verband met ziekteverlof, tijdelijk de functie van directeur vervuld.

 

 

Nationale Politie

Sinds 2013 vormt de Nationale Politie één korps, en dus één werkgever. Op veel plaatsen wordt aan de inrichting van de nieuwe organisatie gewerkt. Wij hebben verschillende HRM-projecten aangestuurd, zowel binnen een korps, binnen meerdere korpsen als op landelijk niveau. Als projectleider zorgden we voor een uniforme werkwijze, die binnen de krappe termijnen tot resultaten hebben geleid.

De projecten liepen uiteen van de invoering van een nieuw landelijk functiegebouw in Midden Nederland, de regionale uniformering van processen, de landelijke organisatie van bedenkingen, het invoeren van SAP eHRM en bij de regionale uitvoering van harmonisatie arbeidsvoorwaarden tot de landelijke afronding van de invoering van het nieuwe functiegebouw. Bij al deze projecten hebben we de resultaten samen met interne medewerkers gerealiseerd.

VHG

Branchevereniging VHG is een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. VHG behartigt de collectieve en individuele belangen van haar leden op sociaaleconomisch en bedrijfsmatig gebied. VHG bestaat uit vakgroepen, regionale afdelingen, een ledenraad, het bestuur en een landelijk bureau.

De VHG zocht een interim-directeur. Wij hebben vanuit die rol een beleidscyclus ingevoerd, projectmatig werken geïmplementeerd en ondersteund bij de selectie van de nieuwe definitieve directeur.

WEC-Raad

De WEC-Raad behartigde de belangen van het speciaal onderwijs in vier verschillende clusters. Dit gebeurde middels langlopende projecten, overleg in het veld en overleg met het Ministerie. Toen de organisatie een bedrijfsbureau werd, zijn wij als Flying Squad aan de slag gegaan.

We hebben het bedrijfsbureau mede vorm gegeven door bijvoorbeeld het opleveren van een meerjarenplan en een begroting, het vormgeven van de boekhouding, het evalueren en herinrichten van de Bezwaaradviescommissie, het coachen van verschillende professionals. De WEC-Raad is ondertussen opgegaan in de PO-Raad.

 

Vluchtelingenwerk Noordwestholland

VluchtelingenWerk Noordwestholland komt op voor de belangen van vluchtelingen in de regio. Dit doen zij onder andere in de vorm van maatschappelijke begeleiding. Daarnaast zorgen ze voor ontmoeting tussen vluchtelingen en Nederlanders. Naast vrijwilligers en donateurs zoeken zij gemeenten en bedrijven die samen met hen daadwerkelijk iets willen betekenen voor vluchtelingen.

Wij hebben met het bestuur en directie een strategische heroriëntatie uitgevoerd. Dit hebben we gedaan met een SWOT-analyse. Daarop zijn de kernwaarden in relatie tot gewenste cultuur voor stichting opnieuw geformuleerd. De kernwaarden hebben we ook gehanteerd bij de invoering van een nieuw beoordelingssysteem.

 

Pharos

Vanuit het uitgangspunt ‘Gezondheid en kwaliteit van zorg voor iedereen’ zet Pharos haar expertise en kennis in om de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van de zorg te stimuleren, preventie te bevorderen en zelfmanagement bij mensen met een verhoogd risico op een gezondheidsachterstand te vergroten.

We hebben bij deze organisatie een aantal medewerkers gecoacht. In persoonlijke gesprekken staat de vraag van de gecoachte centraal. De sfeer van vertrouwen en verbinding blijkt belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling.

 

 

Restaurant Sparkling

Sparkling is een intiem restaurant in de binnenstad van Utrecht dat jaarlijks terugkeert met een toppositie bij IENS. De gasten laten genieten van smakelijke, mooie gerechten staat voorop bij de eigenaar.

In deze crisistijd ondersteunen wij de ondernemer met de bedrijfsvoering op alle fronten. We helpen met het stellen van prioriteiten, het voorzien in liquide middelen en het aanpakken van concrete acties.

Verschillende organisaties

Zowel in als tussen organisaties kunnen op een gegeven moment conflicten ontstaan. Of het nou collega’s, klanten of contractpartners zijn,  er kan wrijving ontstaan. Dat kan een goede samenwerking frustreren of de persoonlijke gezondheid schaden.

Wij noemen hierbij vanwege de vertrouwelijkheid geen namen van bedrijven. Wij hebben als procesbegeleider zowel commerciële als publieke organisaties succesvol bijgestaan met het zelf oplossen van de conflicten.